Εκπαιδευτικό Σύστημα - Συνεδρίες


Το Special English είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα ειδικής υποστήριξης στην αγγλική γλώσσα, με δυνατότητα έναρξης ειδικών  μαθημάτων ολόκληρο το έτος, διότι δεν ακολουθεί την τυπική ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά περιλαμβάνει  πρωτότυπες εξειδικευμένες  ψυχοπαιδαγωγικές  ασκήσεις & τεχνικές. Εστιάζει ατομικά στον εντοπισμό των ενδιαφερόντων, της αντιληπτικότητας και στην ενίσχυση αυτοπεποίθηση, που καθιστούν ευκολότερη κ΄ πιο λειτουργική την εκμάθηση των αγγλικών.

Ιδιαίτερα στον τομέα του  Speaking  ( παραγωγή προφορικού λόγου ) δίνουμε έμφαση, ώστε ο μαθητής να συνομιλεί χρησιμοποιώντας εκφράσεις της καθημερινής γλώσσας και να συνδιαλέγεται με άτομα που έχουν τα Αγγλικά ως μητρική γλώσσα και μιλούν αργά και σταθερά.

Η μεθοδολογία του Special English καλύπτει συγκεκριμένες μαθησιακές ενότητες με :

Πραγματοποιείται  αρχικός διαγνωστικός έλεγχος και οι  κύκλοι  εκπαίδευσης είναι εξάμηνοι  για άμεσο επανέλεγχο. Συνιστάται τα άτομα με ειδικές μαθησιακές ανάγκες &  Δ.Ε.Π.Υ., να ολοκληρώνουν τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικούς κύκλους ( 1 έτος ) και στη συνέχεια να παρακολουθούν ομαδικό πρόγραμμα.  
Κάθε μήνα ο γονέας / μαθητής θα ενημερώνεται από τον ιστότοπό μας,  με έκθεση αξιολόγησης για την απόδοσή του.
Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται τέσσερις φορές μηνιαίως με διάρκεια 45 λεπτά, ώστε να εξασφαλίζουμε αποτελεσματική συγκέντρωση των μαθητών. Είναι ατομικές ή σε μικρές ομάδες  με εξατομικευμένη προσέγγιση.