Διαδικτυακές Υπηρεσίες

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ / ΓΟΝΕΙΣ
(Πεδίο / κωδικός  εγγραφής μαθητή )

1) Μηνιαία έκθεση απόδοσης του μαθητή
2) Μηνιαία αξιολόγηση του παιδαγωγού από το μαθητή
3) Φόρμα ενημέρωσης φακέλου μαθητών
4) Φόρμα επικοινωνίας για ερωτήματα  


ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ   ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

(Πεδίο / κωδικός  εγγραφής παιδαγωγών )
1)    Φόρμα διαχείρισης μηνιαίων συνεδριών
2)    Φόρμες συμβουλευτικής υποστήριξης
3)    Φόρμα ενημέρωσης φακέλου μαθητών
4)    Φόρμα επικοινωνίας για ερωτήματα